T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2021

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607 („ČOV“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje, jakožto osobní údaje účastníka T-Mobile Olympijského běhu 2021 („TOB“) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, e-mail, a telefon v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů[1] a zákonem,[2] a to zejména za účelem zajištění registrace v TOB, účasti v TOB, evidence účastníků TOB, uveřejnění výsledků TOB, vedení a vykazování výsledků TOB a souvisejících činností. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro výše uvedené účely, které představují oprávněné zájmy ČOV a obsah smluvního vztahu mezi Vámi a ČOV, není Vaše účast v TOB možná.

ČOV bude dále zpracovávat údaj o Vaší velikosti trička za účelem zajištění trička pro Vás ve správné velikosti. Bez poskytnutí údaje o Vaší velikosti trička pro tento účel, který představuje oprávněné zájmy ČOV a obsah smluvního vztahu mezi Vámi a ČOV, není zajištění trička pro Vás možné. ČOV bude dále zpracovávat Vaši přezdívku za účelem jejího uvedení na Vašem startovním čísle. Bez poskytnutí Vaší přezdívky pro tento účel, který představuje oprávněné zájmy ČOV a obsah smluvního vztahu mezi Vámi a ČOV,  není uvedení Vaší přezdívky na Vašem startovním čísle možné.

ČOV bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje po dobu příprav a konání TOB a v rozsahu vedení a vykazování výsledků TOB dále po dobu pořádání projektu T-Mobile Olympijského běhu i v následujících letech. ČOV je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je uveden na webech www.olympijskytym.cz a www.olympijskybeh.cz. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČOV či zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Registrací na TOB prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost osobních údajů, (vi) vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a o právu (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail olympijskybeh‌‌M‌‌olympic.cz.[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
[2] Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění.