Obecné

 • Zakladatelem a vlastníkem veškerých práv k projektu T-Mobile Olympijský běh (dále také jako „projekt“ nebo „závod“) je Český olympijský výbor, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4600, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČOV“).
 • Pořadatelem projektu T-Mobile Olympijský běh je Česká olympijská, a.s., společnost zapsaná
  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5522, IČO: 25268708, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČO“).
 • Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Děti starší 15 let (ročník 2004 a starší) přihlášené na dospělý závod platí startovné. Mladší děti se závodu dospělých smí zúčastnit, pokud s tím pořadatel souhlasí – uvedeno dále v pravidlech závodu.
 • Na dětské trasy se mohou hlásit pouze děti mladší 15 let (ročník 2005 včetně). 
 • Závodníci, kteří nejsou plně svéprávní (nezletilí závodníci mladší 18 let, kterým nebyla přiznána svéprávnost nebo kteří neuzavřeli manželství a závodníci, jejichž svéprávnost byla omezena soudem), se mohou závodu zúčastnit POUZE s podepsaným písemným souhlasem odpovědného zákonného zástupce odevzdaným při vyzvednutí startovního balíčku. Bez podepsaného souhlasu odpovědného zákonného zástupce nelze vydat startovní balíček. V případě registrace v místě závodu bude připraven vzor souhlasu, který je nutné podepsat odpovědným zákonným zástupcem.
 • Každý závodník registrací na závod prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez nepřiměřených obtíží zvládl.
 • Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu neodpovídá za jakoukoliv majetkovou i nemajetkovou újmu spojenou s účastí
  v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel závodu tímto žádá všechny účastníky, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník registrací na závod potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu, a to na základě volného uvážení pořadatele.
 • Za účelem zajištění účasti v závodě bude ČOV zpracovávat některé osobní údaje účastníka. Více viz zvláštní dokument dostupný při registraci na závod.