Pravidla soutěže "Sportovní výzvy"

(dále jen „Pravidla“)

 

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

(dále jen „Pořadatel“)

I. Obecná ustanovení

1.    T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Pořadatel“) ve spolupráci s Lion Communications s.r.o., divize Saatchi a Saatchi, se sídlem Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7, IČ: 273 84 802, zapsaná do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115483 (dále jen „Organizátor“). vyhlašuje soutěž s názvem „Sportovní výzvy“ (dále také jen „Soutěž“). Pořadatelem ani Organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“).

2.      Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na webových stránkách https://www.olympijskybeh.cz.

3.    Soutěž probíhá na území České republiky od 17. 8. 2020 do 6. 9. 2020 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v Soutěži

1.    Soutěže se může účastnit fyzická osoba s kontaktní adresou na území České republiky, která je zaregistrována v Době trvání Soutěže jako uživatel na síti Instagram s veřejným profilem, je fanouškem instagramové stránky Pořadatele a zároveň splní podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži. Každý Soutěžící bere na vědomí, že musí být kdykoli schopen prokázat autenticitu svého profilu na síti Instagram.

2.    Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3.    Soutěžící se zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Fotografie, videa, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která Soutěžící uveřejní v rámci Soutěže prostřednictvím postu, nebo stories na síti Instagram (dále jen „Příspěvek“), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

4.    Soutěžící prohlašuje, že je výhradním autorem veškerých Příspěvků, nebo že má řádný souhlas autorů/spoluautorů Příspěvků, má řádné souhlasy všech osob zachycených na Příspěvcích, a dále má řádný souhlas vlastníků jakýchkoli věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na Příspěvcích, to vše k užití Příspěvků v Soutěži v souladu s těmito Pravidly a s pravidly sítě Instagram.

5.    Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěže účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na Výhru a může být kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Základní informace o soutěži, výhry,

1.    Soutěž bude probíhat tak, že Pořadatel vyhlásí na svém instagramovém účtu a webu www.olympijskybeh.cz každé kalendářní pondělí v Době trvání Soutěže jednu týdenní Sportovní výzvu (dále jen „Sportovní výzva“). Celkem tedy Pořadatel vyhlásí na svém instagramovém  účtu a webu www.olympijskybeh.cz 3 Sportovní výzvy.

2.    Cílem Soutěžících je splnit vyhlášenou Sportovní výzvu v rámci soutěžního týdne (tzn. 1. Sportovní výzva musí být splněná v době od 17. do 23. 8. 2020, 2. Sportovní výzva musí být splněná v době od 24. do 30. 8. 2020 a 3. Sportovní výzva musí být splněná v době od 31. 8. do 6. 9. 2020), (dále jen „Soutěžní týden“) dle zadání Pořadatele uvedených na www.olympijskybeh.cz a zároveň musí splnění Sportovní výzvy v rámci Soutěžního týdne doložit prostřednictvím Příspěvku nebo na svém osobním instagramovém účtu.

3.    Každý Soutěžící má právo do Soutěže zaslat jeden Příspěvek v rámci každé Sportovní výzvy, kterým doloží její naplnění. Ze všech Příspěvků Soutěžících bude každý Soutěžní týden vylosováno 6 výherců (dále jen „Výherce“). První vylosovaný Výherce vyhrává hlavní výhru, dalších pět vylosovaných Výherců vyhrává vedlejší výhry.

Výhrami v Soutěži jsou pro každý Soutěžní týden: 1x Samsung Galaxy Watch Active a 5x sportovní balíček obsahující batoh ALPINE PRO z olympijské kolekce Tokio 2020, overball, gumu na cvičení, lahev na pití a oficiální tričko T-Mobile Olympijského běhu. Uplatnění výhry se řídí těmito pravidly, jejichž znění najdete na www.olympijskybez.cz a v biu instagramového účtu @tmobile_cze.
 

5.        Výherce bude o své výhře informován následující pracovní den po vylosování, nejpozději pak do sedmi dnů od konce Sportovní výzvy pro daný Soutěžní týden na síti Instagram, a to označením v komentáři pod příspěvkem, ve kterém Pořadatel vyhlásil Sportovní výzvu pro daný Soutěžní týden a zároveň prostřednictvím soukromé zprávy na síti Instagram. Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud Výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá Výhra Pořadateli.

 

6.        Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výhry. Na základě poskytnutých informací bude Výhra odeslána nejpozději do 60 dnů od data doručení kontaktních údajů Soutěžícího.

 

7.        Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem sítě Instagram a tento provozovatel za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci Soutěže nebudou tomuto provozovateli nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresovány Pořadateli, nebo Organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram.

 

IV. Zpracování osobních údajů

1.   Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání a čerpání Výhry bude Pořadatel, jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v rámci soutěže, a to pro účast v soutěži jméno instagramového profilu soutěžícího, a u výherce, pro účely doručení výhry, jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Právním základem zpracování je plnění smlouvy a Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání soutěže a u výherců po dobu čerpání výhry, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy). Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.

2.    Pro účely zajištění Soutěže budou údaje zpracovávány i dalšími společnostmi, které jsou v pozici zpracovatele osobních údajů, a to konkrétně společností Lion Communications s.r.o., divize Saatchi a Saatchi, se sídlem Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7, IČ: 273 84 802, zapsaná do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115483.

3.    Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí.

V. Licenční ujednání

1.      Soutěžící dává souhlas s tím, že uděluje účastí v Soutěži, tedy zveřejněním Příspěvku, Pořadateli a Organizátorovi oprávnění k výkonu práva tento Příspěvek, jakožto autorské dílo, užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech („Licence“).

2.      Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást Licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou oprávněni Licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté Licence jsou Organizátor a Pořadatel oprávněni provádět jakékoli změny Příspěvku či ho jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat ho do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící souhlasí s tím, že při užití Příspěvku v rámci poskytnuté Licence nemusí být uváděno jméno Soutěžícího ve smyslu jeho autorství.

3.      Soutěžící zasláním Příspěvku prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení Licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku Pravidel.

VI. Závěrečná ustanovení

4.      Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese https://www.olympijskybeh.cz Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

5.    Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

6.    Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

7.    Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

8.    Datum vydání Pravidel: 17. 8. 2020 T-Mobile Czech Republic a. s.