Obchodní podmínky možnosti získání balíčku Neomezený internet na den pro účastníky akce T-Mobile Olympijský běh

dále jen „Podmínky“

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

1. Tyto podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Operátor“) nabízí svým zákazníkům, kteří se dne 16.9.2020 zúčastní akce T-Mobile Olympijský běh (dále též jen „Akce“), možnost získat Balíček Neomezený internet na 24 hodin zdarma (dále jen „Balíček“).

2. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Operátora na adrese www.olympijskybeh.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty, atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na internetu a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených internetových stránkách.

3. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se na využití datových služeb přiměřeně užijí ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Obchodních podmínek Balíčku Neomezený Internet v mobilu na den, Ceníku služeb a platného právního řádu České republiky. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Ceník služeb jsou zveřejněny na stránce www.t-mobile.cz.

4. Seznam míst, na kterých se bude konat Akce a tedy i seznam míst, na kterých lze po splnění podmínek uvedených níže získat Balíček, je uveden na www.olympijskybeh.cz Na každém takovém místě bude v den konání Akce vyvěšen kód, který je pro získání Balíčku potřebný.

5. Výhoda je určena pro všechny Účastníky Operátora s aktivovanými hlasovými mobilními tarify, kteří se zúčastní Akce.

6. Každý Účastník, který splní následující podmínky:

Obchodní podmínky možnosti získání balíčku Neomezený internet na den pro účastníky akce T-Mobile Olympijský běh

dále jen „Podmínky“

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787

- fyzicky se zúčastní Akce dne 16.9.2020 na některém z míst konaných po celé České republice,

- najde v místě konání Akce kód určený pro získání Balíčku zdarma (dále jen „Kód“),

- registruje se do Akce s možností získat Balíček odesláním Kódu z místa konání Akce, na číslo Operátora 4603 a

- vysloví souhlas s těmito Podmínkami,

získá prostřednictvím SMS jedinečný poukaz na získání Balíčku zdarma (dále jen „Voucher“).

7. Po získání Voucheru se Účastníkovi v aplikaci Můj T-Mobile (dále jen „Aplikace“) nainstalované do jeho zařízení (telefonu, tabletu), objeví možnost aktivace Balíčku s využitím Voucheru. Získaný Voucher má platnost 48 hodin. Během této doby má Účastník možnost objednat Balíček zdarma s využitím Voucheru. Nezaktivováním Balíčku v době platnosti Voucheru nárok na využití Výhody bez dalšího zaniká. Balíček lze zrušit v Aplikaci nebo zavoláním na Zákaznické centrum Operátora.

8. Účastník má možnost získat Balíček dle těchto podmínek pouze jednou na základě splnění podmínek uvedených v čl. 6 těchto Podmínek.

9. Operátor upozorňuje na skutečnost, že ověřování podmínky, zda se Účastník nachází a odesílá Kód z oblasti konání Akce, probíhá na základě dat z mobilní sítě. Mobilní síť a šíření signálu obecně společně se specifikami přírodních podmínek může v některých oblastech zapříčinit nepřesnosti při lokalizaci Účastníka. V takovém případě Operátor doporučuje odeslání SMS s Kódem opakovat o pár desítek metrů dále společně s procesem vypnutí a zapnutí mobilního zařízení. V případě opakovaného problému se zapojením se do Kampaně Operátor doporučuje Účastníkům kontaktovat jeho Zákaznické centrum.

10. Účastník může sledovat objem svých dat v rámci Aplikace nebo na landing page. Data z Balíčku se vždy čerpají přednostně před daty z jakéhokoliv tarifu či balíčku.

11. Nabídka je určena zejména pro běžné aktivní využívání datových služeb Operátora samotným Účastníkem či Uživatelem. Jakékoliv využívání datových služeb jiným způsobem (strojové využití, systematizovaný provoz atd.) je považováno za zneužití těchto Podmínek. V případě podezření na zneužití Podmínek je Operátor oprávněn Účastníka z Kampaně dle svého uvážení dočasně či trvale vyloučit.

12. Operátor se zavazuje poskytovat Účastníkům data v Balíčku v co nejvyšší možné kvalitě. Kvalita se přitom řídí kvalitou stanovenou pro tarif, ke kterému Účastník Balíček využije. Informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služeb (minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná rychlost).

13. Operátor si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat a měnit tyto Podmínky v části týkající se popisu nabídky a získání Balíčku. O těchto změnách budou Účastníci informováni zejména na webových stránkách Operátora u popisu této Akce.

14. Informace o zpracování osobních údajů v rámci Akce


Vážený Účastníku, Operátor jakožto správce osobních údajů v rámci Akce zpracovává na základě Vaší registrace do Akce s možností získat Balíček zdarma v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vaše osobní údaje.

Odpovědí formou SMS, tj. registrací do Akce k získání Balíčku poskytujete správci své osobní údaje v rozsahu: lokace Účastníka, telefonní číslo za účelem realizace Vašeho přihlášení do Akce.

Účastník po zaslání Kódu získá od Operátora dárek/Voucher (možnosti aktivovat si zdarma Balíček).

Operátor zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu přidělení výhody v podobě Balíčku zdarma.

Operátor zpracovává Vaše osobní údaje pro realizaci Akce s cílem získat Balíček sám a nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země.

Pokud nemáte zájem se účastnit Akce a s ní související Balíček, postačí neposlat SMS s Kódem z Vaší strany.

V případě Vašich dotazů ke zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Operátora na info@t-mobile.cz.

Berete na vědomí, že máte právo:

- právo na přístup k osobním údajům;

- právo na opravu osobních údajů;

- právo na výmaz;

- právo na omezené zpracování osobních údajů;

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování a

- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 


Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete naleznout zde: https://www.t-mobile.cz/ochrana-udaju

15. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 9. 2020.