OFICIÁLNÍ PRAVIDLA ZÁVODU

OBECNÉ

 • Zakladatelem a vlastníkem veškerých práv k projektu T-Mobile Olympijský běh (dále také jako „projekt“ nebo „závod“) je Český olympijský výbor, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4600, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČOV“).
 • Pořadatelem projektu T-Mobile Olympijský běh je Česká olympijská, a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5522, IČO: 25268708, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČO“).
 • Projekt se bude v roce 2020 konat v termínu 16. 9. 2020 s místy konání jednotlivých závodů po celé České republice. Termín závodu byl kvůli pandemii COVID-19 posunut oproti původnímu termínu konání dne 17. 6. 2020.
 • Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Děti starší 15 let (ročník 2004 a starší) přihlášené na dospělý závod platí startovné. Mladší děti se závodu dospělých smí zúčastnit, pokud s tím pořadatel souhlasí – uvedeno dále v pravidlech závodu.
 • Na dětské trasy se mohou hlásit pouze děti mladší 15 let (ročník 2005 včetně). Pro děti mladší 15 let je startovné na dětských trasách zdarma.
 • Závodníci, kteří nejsou plně svéprávní (nezletilí závodníci mladší 18 let, kterým nebyla přiznána svéprávnost nebo kteří neuzavřeli manželství a závodníci, jejichž svéprávnost byla omezena soudem), se mohou závodu zúčastnit POUZE s podepsaným písemným souhlasem odpovědného zákonného zástupce odevzdaným při vyzvednutí startovního balíčku. Bez podepsaného souhlasu odpovědného zákonného zástupce nelze vydat startovní balíček. Souhlas je ke stažení zde.
 • Každý závodník registrací na závod prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez nepřiměřených obtíží zvládl.
 • Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Závodníci nesmí používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekingové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky nebo pomůcky a ani běžet se psem nebo kočárkem.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu neodpovídá za jakoukoliv majetkovou i nemajetkovou újmu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel závodu tímto žádá všechny účastníky, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky mimo místa k tomu vyhrazená a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník registrací na závod potvrzuje, že se bude řídit pravidly a všeobecnými podmínkami závodu. Pokud tato pravidla nebo tyto podmínky jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu, a to na základě volného uvážení pořadatele.
 • Účasníci závodů 16. 9. 2020 mají možnost získat balíček Neomezený internet na 24 hodin zdarma dle následujících podmínek.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách www.olympijskybeh.cz.
 • Registrace bude platná po vyplnění registračního formuláře, odsouhlasení pravidel závodu a po zaplacení registrace. Zaplacením se rozumí připsání částky startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem, kartou nebo m-platbou. V případě výběru platby bankovním převodem musí být platba připsána na účet pořadatele do pěti (5) pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace stornována.
 • V rámci registrace bude účastník vyzván k uvedení svého jména/přezdívky, které bude uvedeno na startovním čísle. Konečným termínem pro uvedení jména/přezdívky na startovním čísle je 15. 8. 2020. Po tomto termínu budou vytvořeny startovní listiny a přidělené startovní číslo bude účastníkům zasláno do e-mailu. Všichni později registrovaní již nebudou mít na svém startovním čísle jméno/přezdívku.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.olympijskybeh.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny trasy, programu, podmínek, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení.

STARTOVNÉ

 • Výše startovného pro Zlatý T-Mobile Olympijský běh činí do 31. 5. 2020 částku 400,- Kč a od 1. 6. 2020 do 6. 9. 2020 částku 500,- Kč. Výše startovného pro T-Mobile Olympijský běh činí do 31. 5. 2020 částku 150,- Kč a od 1. 6. 2020 do 6. 9. 2020 částku 250,- Kč.
 • 20 Kč v případě T-Mobile Olympijského běhu a 50 Kč v případě Zlatého T-Mobile Olympijského běhu ze startovného vždy tvoří nevratný příspěvek pro Českou olympijskou nadaci, projekt České nadace sportovního reprezentace (IČ: 25196596) na podporu mladých sportovců ve věku 6 až 18 let. Každý účastník si může zvolit také dobrovolný příspěvek České olympijské nadaci v minimální výši 50,- a získat jako odměnu virtuální medaili T-Mobile Olympijského běhu. Tento příspěvek není vázaný na účast na závodě a lze jej zvolit a zaplatit jak samostatně, tak v rámci startovného.
 • V rámci online registrace lze zakoupit závodnické tričko (pro dospělé i děti). Závodnická trička jsou součástí startovného pro prvních 500 zaplacených online registrací na zlatém závodě pro dospělé v Praze a u ostatních zlatých závodů pro dospělé pro prvních 150 (platí do vyčerpání zásob). Závodnická trička pro děti jsou součástí startovného pro prvních 200 online registrací na zlatém závodě pro děti v Praze a u ostatních zlatých závodů pro děti pro prvních 70 (platí do vyčerpání zásob). K tomu je nutné vybrat velikost trička. Velikost trička objednaného při online registraci nelze změnit.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Zaplacení registrace bude provedeno připsáním částky na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem, kartou nebo m-platbou. V případě výběru platby bankovním převodem musí být platba připsána na účet pořadatele do pěti (5) pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace stornována.
 • Poslední možnost výběru platby startovného převodem na účet při registraci online je dne 31. 8. 2020. V případě, že platba nebude na účet pořadatele připsána nejpozději dne 6. 9. 2020, bude registrace stornována.
 • Poslední možnost zaplacení startovného kartou, on-line platbou převodem a formou m-platby při registraci online je 6. 9. 2020 ve 23:59.
 • Tričko bude závodníkovi přiděleno 16. 9. 2020 v místě závodu nebo na vybrané prodejně T-Mobile, pokud zvolil tento druh vyzvednutí u zlatého závodu.
 • Startovní balíček si závodník vyzvedne 16. 9. 2020 v místě závodu nebo u zlatých závodů na vybrané prodejně T-Mobile v termínu od 11. do 14. 9. 2020, pokud zvolil tento druh vyzvednutí.
 • Startovní balíčky nevyzvednuté na prodejnách T-Mobile ve stanoveném termínu lze vyzvednout v místě závodu 16. 9. 2020. Přesný termín vyzvednutí je uveden v potvrzovacím mailu.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • Startovné je nevratné, ledaže tato pravidla a obchodní podmínky stanoví v jiném ustanovení pro konkrétní případ výjimku. 
 • Pořadatel má právo předat registraci jinému účastníkovi. V takovém případě nás kontaktujte na olympijskybeh@olympic.cz do 20:00 dne 31. 8. 2020. Na pozdější požadavky už nebude brán zřetel. V případě, že změnu provedete 15. 8. 2020 a později, již nebude možná změna jména/přezdívky na startovním čísle. Po úspěšné registraci do závodu již není možné změnit místo závodu.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • V případě, že kvůli epidemiologické situaci v České republice a opatřením orgánů veřejné moci nebude možné konání projektu, jakožto běžeckých závodů otevřených široké veřejnosti, v jeho stanoveném termínu konání, tj. dne 16. 9. 2020, bude projekt pro rok 2020 zrušen a registrovaným účastníkům bude vráceno startovné snížené o částku příspěvku České olympijské nadaci, tj. startovné snížené o 20 Kč v případě T-Mobile Olympijského běhu a o 50 Kč v případě Zlatého T-Mobile Olympijského běhu, pokud si o jeho vrácení požádají nejpozději do 30. 9. 2020.

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ PROJEKTU A SOUVISEJÍCÍ ZÁLEŽITOSTI

 • Vzhledem ke epidemiologické situaci v České republice rozhodl pořadatel projektu o změně jeho termínu konání z původního termínu 17. 6. 2020 na nový termín 16. 9. 2020.
 • V souvislosti se změnou konání projektu se nebudou konat některé závody zařazené do projektu, o čemž budou účastníci daných závodů pořadatelem informováni nejpozději do 5. 5. 2020. Účastníci daných závodů pak budou mít možnost se do 15. 5. 2020 rozhodnout, jakou možnost dle následujícího bodu písm. c) zvolí. Při pozdnímu výběru možnosti, tj. provedení žádosti, však tato práva ztrácí a zaplacené startovné účastníka připadne pořadateli.
 • Pořadatel dává účastníkům projektu, kteří se registrovali jako účastníci již před oznámením změny termínu konání projektu z 17. 6. na 16. 9. 2020, na výběr z následujících možnost vzhledem k jejich registraci:
  • a)      automatický převod registrace účastníka projektu na nový termín konání projektu v případě konání daného závodu ve stejné lokalitě, tj. účastník nemusí vykonat žádný úkon a jeho registrace bude automaticky platná pro účast na závodě ve stejné lokalitě v novém termínu,
  • b)      pokud se registrovaný účastník nechce zúčastnit závodu v novém termínu, ač se závod v dané lokalitě v novém termínu konat bude, má možnost převést registraci na jinou osobu, a to na základě žádosti učiněné nejpozději do 20:00 dne 15. 5. 2020, tj. pokud účastník požádá včas o převedení registrace na jinou osobu, dojde k převedení registrace, která bude platná pro nového účastníka v novém termínu závodu ve stejné lokalitě,
  • c)      pokud byl registrovanému účastníkovi projektu zrušen závod, na který byl registrován:

1) účastník může být přeregistrován na závod s jiným místem konání, a to na základě své žádosti učiněné nejpozději do 15. 5. 2020, tj. pokud účastník požádá včas o úpravu registrace na jiné místo konání závodu, dojde k úpravě registrace, která bude platná pro účastníka v novém termínu závodu ve nové lokalitě, nebo
2) účastníkovi bude vráceno startovné ve výši snížené o příspěvek na podporu České olympijské nadace, tj. snížené o 20 Kč v případě T-Mobile Olympijského běhu, a to na základě žádosti účastníka učiněné nejpozději do 15. 5. 2020.

 • K pozdně učiněným žádostem nebude pořadatel přihlížet a startovné za nevyužité registrace účastníků si ponechá.

 ÚČAST NA ZÁVODĚ A JEHO VÝSLEDKY

 • Účastník závodu se musí prokázat e-mailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu vlastnictvím pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní číslo a případně čip jsou nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla nebo všeobecné podmínky závodu.
 • Pitný režim pro závodníky bude zajištěn v cíli.
 • Pořadatel závodu neodpovídá za odložené věci.
 • U Zlatých závodů pořadatel závodu zajišťuje úschovnu a šatnu.
 • Na každém závodě jsou vyhlášeni absolutní vítězové na jednotlivých trasách (1. – 3. místo) dle pohlaví.
 • Na ceny pro vítěze není právní nárok.
 • V případě čipové časomíry se čas měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledcích může být uveden i čistý čas od proběhnutí startem.
 • Účastníci mají možnost do 3 dnů po skončení závodu reklamovat dosažený čas na e-mailu olympijskybeh‌‌M‌‌olympic.cz. V případě, že bude reklamace uznána, nemá závodník již nárok na věcné ceny a další ocenění, které byly na závodě rozdány.

SVOLENÍ K POŘIZOVÁNÍ PODOBIZNY A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU

 • Účastí v závodě udělujete ČOV a ČO svolení k pořizování Vaší podobizny a audio/videozáznamu a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a násl. občanského zákoníku[1] za účelem propagace projektu TOB jako celku[2] a s tím souvisejícímu zpracování uvedených osobních údajů (podobizna, audio/videozáznam). Nesouhlas s takovýmto pořizováním podobizny či audio/video záznamu či jejich šířením nebo zpracováním je možné vyjádřit kdykoliv u ČOV nebo ČO.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Za účelem zajištění účasti v závodě bude ČOV a ČO zpracovávat některé osobní údaje účastníka, a to dle zvláštního dokumentu o ochraně osobních údajů dostupného zde.

 OSTATNÍ

 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výkladu těchto pravidel a obchodních podmínek rozhoduje pořadatel. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu ani jinému přezkumu.
 • Tato pravidla a všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28. 4. 2020 a nahrazují tak předešlou verzi pravidel a všeobecných podmínek z 15. 1. 2020.

[1] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

[2] Prezentace na internetu, na sociálních sítích a v dalších informačních relacích.