OFICIÁLNÍ PRAVIDLA ZÁVODU

OBECNÉ

 • Zakladatelem a vlastníkem veškerých práv k projektu T-Mobile Olympijský běh (dále také jako „projekt“ nebo „závod“) je Český olympijský výbor, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4600, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČOV“).
 • Pořadatelem projektu T-Mobile Olympijský běh je Česká olympijská, a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5522, IČO: 25268708, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČO“).
 • Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Děti starší 15 let (ročník 2004 a starší) přihlášené na dospělý závod platí startovné. Mladší děti se závodu dospělých smí zúčastnit, pokud s tím pořadatel souhlasí – uvedeno dále v pravidlech závodu.
 • Na dětské trasy se mohou hlásit pouze děti mladší 15 let (ročník 2005 včetně). Pro děti mladší 15 let je startovné na dětských trasách zdarma.
 • Závodníci, kteří nejsou plně svéprávní (nezletilí závodníci mladší 18 let, kterým nebyla přiznána svéprávnost nebo kteří neuzavřeli manželství a závodníci, jejichž svéprávnost byla omezena soudem), se mohou závodu zúčastnit POUZE s podepsaným písemným souhlasem odpovědného zákonného zástupce odevzdaným při vyzvednutí startovního balíčku. Bez podepsaného souhlasu odpovědného zákonného zástupce nelze vydat startovní balíček. Souhlas je ke stažení zde.
 • Každý závodník registrací na závod prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez nepřiměřených obtíží zvládl.
 • Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Závodníci nesmí používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekingové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky nebo pomůcky a ani běžet se psem nebo kočárkem.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu neodpovídá za jakoukoliv majetkovou i nemajetkovou újmu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel závodu tímto žádá všechny účastníky, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník registrací na závod potvrzuje, že se bude řídit pravidly a všeobecnými podmínkami závodu. Pokud tato pravidla nebo tyto podmínky jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu, a to na základě volného uvážení pořadatele.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách www.olympijskybeh.cz.
 • Registrace bude platná po vyplnění registračního formuláře, odsouhlasení pravidel závodu a po zaplacení registrace. Zaplacením se rozumí připsání částky startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem, kartou nebo m-platbou. V případě výběru platby bankovním převodem musí být platba připsána na účet pořadatele do pěti (5) pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace stornována.
 • V rámci registrace bude účastník vyzván k uvedení svého jména/přezdívky, které bude uvedeno na startovním čísle. Konečným termínem pro uvedení jména/přezdívky na startovním čísle je 16. 5. 2020. Po tomto termínu budou vytvořeny startovní listiny a přidělené startovní číslo bude účastníkům zasláno do e-mailu. Všichni později registrovaní již nebudou mít na svém startovním čísle jméno/přezdívku.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.olympijskybeh.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny trasy, programu, podmínek, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení.

STARTOVNÉ

 • Výše startovného pro Zlatý T-Mobile Olympijský běh činí do 30. 4. 2020 částku 400,- Kč a od 1. 5. 2020 do 9. 6. 2020 částku 500,- Kč. Výše startovného pro T-Mobile Olympijský běh činí do 30. 4. 2020 částku 150,- Kč a od 1. 5. 2020 do 9. 6. 2020 částku 250,- Kč.
 • V rámci online registrace lze zakoupit závodnické tričko (pro dospělé i děti). Závodnická trička jsou součástí startovného pro prvních 500 zaplacených online registrací na zlatém závodě pro dospělé v Praze a u ostatních zlatých závodů pro dospělé pro prvních 150 (platí do vyčerpání zásob). Závodnická trička pro děti jsou součástí startovného pro prvních 200 online registrací na zlatém závodě pro děti v Praze a u ostatních zlatých závodů pro děti pro prvních 70 (platí do vyčerpání zásob). K tomu je nutné vybrat velikost trička. Velikost trička objednaného při online registraci nelze změnit.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Zaplacení registrace bude provedeno připsáním částky na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem, kartou nebo m-platbou. V případě výběru platby bankovním převodem musí být platba připsána na účet pořadatele do pěti (5) pracovních dnů od registrace, v opačném případě bude registrace stornována.
 • Poslední možnost výběru platby startovného převodem na účet při registraci online je dne 3. 6. 2020. V případě, že platba nebude na účet pořadatele připsána nejpozději dne 9. 6. 2020, bude registrace stornována.
 • Poslední možnost zaplacení startovného kartou a formou m-platby při registraci online je 9. 6. 2020 ve 23:59.
 • Tričko bude závodníkovi přiděleno 17. 6. 2020 v místě závodu nebo na vybrané prodejně T-Mobile, pokud zvolil tento druh vyzvednutí u zlatého závodu.
 • Startovní balíček si závodník vyzvedne 17. 6. 2020 v místě závodu nebo u zlatých závodů na vybrané prodejně T-Mobile v termínu od 12. do 15. 6. 2020, pokud zvolil tento druh vyzvednutí.
 • Startovní balíčky nevyzvednuté na prodejnách T-Mobile ve stanoveném termínu lze vyzvednout v místě závodu 17. 6. 2020. Přesný termín vyzvednutí je uveden v potvrzovacím mailu.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • Startovné je nevratné. Pořadatel má právo předat registraci jinému účastníkovi. V takovém případě nás kontaktujte na olympijskybeh@olympic.cz do 20:00 dne 3. 6. 2020. Na pozdější požadavky už nebude brán zřetel. V případě, že změnu provedete 16. 5. 2020 a později, již nebude možná změna jména/přezdívky na startovním čísle. Po úspěšné registraci do závodu již není možné změnit místo závodu.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.

ÚČAST NA ZÁVODĚ A JEHO VÝSLEDKY

 • Účastník závodu se musí prokázat e-mailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu vlastnictvím pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat.
 • Startovní číslo a případně čip jsou nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla nebo všeobecné podmínky závodu.
 • Pitný režim pro závodníky bude zajištěn v cíli.
 • Pořadatel závodu neodpovídá za odložené věci.
 • U Zlatých závodů pořadatel závodu zajišťuje úschovnu a šatnu.
 • Na každém závodě jsou vyhlášeni absolutní vítězové na jednotlivých trasách (1. – 3. místo) dle pohlaví.
 • Na ceny pro vítěze není právní nárok.
 • V případě čipové časomíry se čas měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledcích může být uveden i čistý čas od proběhnutí startem.
 • Účastníci mají možnost do 3 dnů po skončení závodu reklamovat dosažený čas na e-mailu olympijskybeh‌‌M‌‌olympic.cz. V případě, že bude reklamace uznána, nemá závodník již nárok na věcné ceny a další ocenění, které byly na závodě rozdány.

SVOLENÍ K POŘIZOVÁNÍ PODOBIZNY A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU

 • Účastí v závodě udělujete ČOV a ČO svolení k pořizování Vaší podobizny a audio/videozáznamu a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a násl. občanského zákoníku[1] za účelem propagace projektu TOB jako celku[2] a s tím souvisejícímu zpracování uvedených osobních údajů (podobizna, audio/videozáznam). Nesouhlas s takovýmto pořizováním podobizny či audio/video záznamu či jejich šířením nebo zpracováním je možné vyjádřit kdykoliv u ČOV nebo ČO.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Za účelem zajištění účasti v závodě bude ČOV a ČO zpracovávat některé osobní údaje účastníka, a to dle zvláštního dokumentu o ochraně osobních údajů dostupného zde.

 OSTATNÍ

 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výkladu těchto pravidel a obchodních podmínek rozhoduje pořadatel. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu ani jinému přezkumu.
 • Tyto pravidla a všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 1. 2020.

[1] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

[2] Prezentace na internetu, na sociálních sítích a v dalších informačních relacích.