OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PROJEKTU

„T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2024“

(dále jen „Pravidla“)

 

 ČÁST PRVNÍ – OBECNÁ USTANOVENÍ           

 • Zakladatelem a vlastníkem veškerých práv k projektu „T-Mobile Olympijský běh 2024“ (dále také jako „Projekt“) je Český olympijský výbor, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4600, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČOV“).
 • Na základě oprávnění uděleného ČOV je pořadatelem Projektu Česká olympijská a.s., akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5522, IČO: 25268708, DIČ: CZ699006076, se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále také jako „ČO“).
 • Projekt se bude v roce 2024 konat v jednotném termínu 19. 6. 2024 jako soubor jednotlivých běžeckých závodů zařazených do Projektu s místy konání po celé České republice (dále také jako „Běžecký závod“). V souladu s těmito Pravidly však může dojít ke změně termínu konání Projektu za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.
 • Jednotlivé Běžecké závody zařazené do Projektu jsou organizovány lokálními pořadateli na základě dohody s ČO pro každý jednotlivý Běžecký závod (dále jen „Pořadatel“).
 • Na Běžecký závod se mohou registrovat dospělé zletilé osoby, ale také děti při dodržení podmínek souvisejících s jejich účastí.
 • Běžeckého závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrované fyzické osoby, které provedly svou registraci na Projekt online formou skrze registrační formulář na webových stránkách Projektu www.olympijskybeh.cz a následně zaplatily startovné v příslušné výši pro účast na Projektu.
 • Jednotlivé Běžecké závody mohou mít více pořádaných tras, a to trasy pro dospělé a trasy pro děti.
 • Děti starší 15 let (ročník narození 2009 a starší) se mohou zúčastnit Běžeckého závodu na trase pro dospělé, platí však startovné ve stejné výši jako ostatní dospělé osoby. Mladší děti (ročník narození 2010 a mladší) se Běžeckého závodu na trase pro dospělé smí zúčastnit pouze, pokud to Pořadatel konkrétního Běžeckého závodu povoluje, a to dle bližších podmínek stanovených v propozicích konkrétního Běžeckého závodu. V takovém případě i tyto děti platí startovné ve stejné výši jako ostatní dospělé osoby.
 • Na Běžecké závody na trasy pro děti se mohou registrovat pouze děti mladší 15 let (ročník narození 2010 a mladší).
 • Každá osoba registrací na příslušný Běžecký závod prohlašuje, že se Běžeckého závodu účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí se všemi důsledky z toho plynoucími, že je zdravotně způsobilá a v takovém fyzickém stavu, aby příslušný Běžecký závod bez nepřiměřených obtíží zvládla.
 • Při absolvování závodu je účastník povinen dodržovat pokyny organizátorů a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život ani majetek svůj, ani nikoho dalšího. Účastník potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, a že je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.
 • Každý účastník Běžeckého závodu musí mít v době konání Běžeckého závodu uzavřeno zdravotní pojištění pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Účastníci Běžeckých závodů nesmí používat během Běžeckého závodu po celé délce tratě Běžeckého závodu kolečkové brusle, trekingové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky nebo pomůcky, a ani nesmí běžet Běžecký závod se psem nebo kočárkem.
 • Účastníci Běžeckého závodu nesmí jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trasu Běžeckého závodu. Porušení tohoto ustanovení povede k diskvalifikaci účastníka z Běžeckého závodu.
 • ČOV, ČO a ani Pořadatel neodpovídají za jakoukoliv majetkovou nebo nemajetkovou újmu spojenou s účastí v Běžeckém závodě nebo s jeho sledováním.
 • Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti závodu. Veškerá zdravotní rizika vyplývající z účasti na závodu nese účastník ke své tíži a organizátor za ně neodpovídá. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků či jeho změny vyvolané nebo způsobené účastí na závodu.
 • ČO, jakožto pořadatel Projektu, tímto žádá všechny účastníky Běžeckých závodů, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky mimo místa k tomu vyhrazená a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech Běžeckých závodů.
 • Účastník Běžeckého závodu registrací na příslušný Běžecký závod potvrzuje, že se bude řídit těmito Pravidly a dále i propozicemi příslušného Běžeckého závodu. Pokud je jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci z Běžeckého závodu i jeho následné vyloučení z budoucích akcí souvisejících s Projektem, a to na základě volného uvážení Pořadatele anebo ČO.

ODDÍL PRVNÍ – REGISTRACE

 • ČO má právo přerušit nebo uzavřít registraci na Projekt bez předchozího upozornění.
 • Registrace na Projekt je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Projektu www.olympijskybeh.cz.
 • Registrace bude platná po vyplnění registračního formuláře, odsouhlasení těchto Pravidel a zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání částky startovného na účet ČO v plné výši, a to buď bankovním převodem, online převodem, platbou platební kartou nebo m-platbou. V případě platby bankovním převodem musí být platba připsána na účet ČO do 6 dnů ode dne registrace, v opačném případě bude registrace stornována. Možnost platby převodem končí 31. 5. 2024, po tomto datu lze využít už pouze platbu kartou, online převodem nebo m-platbou.
 • V rámci registrace bude registrující se osoba vyzvána k uvedení svého jména/přezdívky, které bude uvedeno na startovním čísle, pokud registraci na Projekt provede nejpozději 9. 5. 2024 (tj. posledním termínem pro uvedení jména/přezdívky na startovním čísle je 9. 5. 2024). Přidělené startovní číslo bude účastníkům zasláno e-mailovou zprávou nejpozději 7 dní před příslušným Běžeckým závodem. Všichni účastníci registrovaní po 9. 5. 2024 nebudou mít na svém startovním čísle zvolené jméno/přezdívku.
 • Každý účastník Běžeckého závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které ČO zveřejní přede dnem konání Projektu na internetových stránkách Projektu www.olympijskybeh.cz.
 • ČO a Pořadatelé jednotlivých Běžeckých závodů si vyhrazují právo na změny trasy Běžeckých závodů, programu, podmínek, propozic a těchto Pravidel bez předchozího oznámení.

 

ODDÍL DRUHÝ – STARTOVNÉ

 • Výše startovného pro Běžecký závod na trase pro dospělé označený jako „Zlatý T-Mobile Olympijský běh“ (dále jen „Zlatý T-Mobile Olympijský běh“) činí při registraci do 31. 3. 2024 částku 450 Kč, při registraci od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024 částku 550 Kč a při registraci od 1. 6. 2024 do 7. 6. 2024 částku 600 Kč.
 • Výše startovného pro Běžecký závod na trase pro dospělé označený jako „Regionální T-Mobile Olympijský běh“ (dále jen „Regionální T-Mobile Olympijský běh“) činí při registraci do 31. 3. 2024 částku 200 Kč, při registraci od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024 částku 300 Kč a při registraci od 1. 6. 2023 do 7. 6. 2024 částku 350 Kč.
 • Výše startovného pro Běžecký závod na trase pro děti označený jako „Zlatý T-Mobile Olympijský běh“ činí po celou dobu registrace 50 Kč.
 • Výše startovného pro Běžecký závod na trase pro děti označený jako „Regionální T-Mobile Olympijský běh“ činí po celou dobu registrace 30 Kč.
 • Částka ve výši 20 Kč ze startovného v případě Regionálního T-Mobile Olympijského běhu na trase pro dospělé a částka ve výši 50,- Kč ze startovného v případě Zlatého T-Mobile Olympijského běhu na trase pro dospělé vždy tvoří nevratný příspěvek na podporu České olympijské nadace, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 504, IČO: 25196596, se sídlem: Na Poříčí 1041/12, Nové Město, 115 30 Praha 1 (dále také jako „Česká olympijská nadace“).
 • Každý účastník Projektu může během registrace do Projektu poskytnout navíc dobrovolný příspěvek České olympijské nadaci v minimální výši 50,- Kč. Tento dobrovolný příspěvek není vázán na účast v Projektu a lze jej poskytnout jak samostatně, tak během registrace na Projekt při platbě startovného.
 • V rámci registrace na Projekt si registrující osoba může za příplatek ke startovnému zakoupit závodnické tričko, a to jak v případě dospělého účastníka Projektu za příplatek 250,- Kč, tak v případě dětí účastnících se Projektu za příplatek 200,- Kč. V rámci registrace si registrující se osoba zvolí velikost trička, přičemž velikost trička objednaného při registraci později již nelze změnit.
 • Závodnická trička jsou součástí startovného zdarma u prvních 300 zaplacených registrací na trasu pro dospělé na Zlatém T-Mobile Olympijském běhu konaném v Praze a u prvních 150 zaplacených registrací na trasu pro dospělé na Zlatém T-Mobile Olympijském běhu v Brně.  I v tomto případě si kupující musí při registraci zvolit startovné s tričkem a vybrat si svou velikost.
 • Závodnická trička jsou součástí startovného zdarma u prvních 150 registrací na trasu pro děti na Zlatém T-Mobile Olympijském běhu konaném v Praze a u prvních 70 registrací na trasu pro děti na Zlatém T-Mobile Olympijském běhu v Brně. I v tomto případě si kupující musí při registraci zvolit startovné s tričkem a vybrat si svou velikost.

 

ODDÍL TŘETÍ – DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Zaplacení startovného v rámci registrace na Běžecký závod bude provedeno připsáním částky na účet ČO v plné výši, a to buď bankovním převodem, online převodem, platbou platební kartou nebo m-platbou. V případě platby bankovním převodem musí být platba připsána na účet ČO do šesti dnů ode dne registrace, v opačném případě bude registrace stornována.
 • Poslední možnost výběru platby startovného bankovním převodem na účet při registraci na Běžecký závod je dne 31. 5. 2024. V případě, že platba nebude na účet ČO připsána nejpozději dne 6. 6. 2024 ve 23:59, bude registrace stornována.
 • Možnost zaplatit startovné platební kartou, on-line převodem a m‑platbou při registraci je možná do 7. 6. 2024 do 23:59.
 • Závodnické tričko bude registrovanému závodníkovi, který si ho objednal během registrace nebo u něhož tvoří automatickou součást startovného dle Části druhé Oddílu druhého těchto Pravidel o startovném, předáno dne 19. 6. 2024 v místě konání příslušného Běžeckého závodu, kterého se účastník účastní, nebo registrovanému účastníkovi Zlatého T-Mobile Olympijského běhu v termínu od 14. 6. 2024 do 17. 6. 2024 na vybrané prodejně společnosti T-Mobile, pokud si účastník během registrace zvolil tento způsob vyzvednutí závodnického trička.
 • Další materiály, které jsou součástí startovného, budou registrovanému účastníkovi předány dne 19. 6. 2024 v místě konání příslušného Běžeckého závodu, kterého se účastník účastní, nebo registrovanému účastníkovi Zlatého T-Mobile Olympijského běhu v termínu od 14. 6. 2024 do 17. 6. 2024 na vybrané prodejně společnosti T‑Mobile, pokud si účastník během registrace zvolil tento způsob vyzvednutí.
 • Všechny materiály, u nichž bylo zvoleno vyzvednutí na prodejně společnosti T-Mobile, ale které tam nebyly vyzvednuty ve stanoveném termínu, lze vyzvednout v místě konání příslušného Běžeckého závodu dne 19. 6. 2024. Přesný termín vyzvednutí bude uveden v potvrzovacím e‑mailu doručeném účastníkovi Běžeckého závodu.

 

ODDÍL ČTVRTÝ – REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • Uhrazené startovné za účast na Běžeckém závodě je nevratné, ledaže tato Pravidla stanoví v jiném svém ustanovení pro konkrétní případ výjimku. Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákoníku nelze od smlouvy na poskytnutí účasti na Běžeckém závodě odstoupit postupem podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Běžeckém závodě, k němuž startovné opravňuje), které je poskytováno v určeném termínu nebo době.
 • ČO může předat registraci účastníka Běžeckého závodu jiné osobě na žádost registrovaného účastníka. V takovém případě musí účastník, který má zájem o předání registrace, kontaktovat ČO skrze e‑mailovou zprávu na adresu olympijskybeh@olympic.cz, a to nejpozději do 6. 6. 2024. Pozdější požadavky je možné řešit v den závodu s lokálním pořadatelem. V případě, že o změnu registrace bude požádáno až po 9. 5. 2024, již nebude možná změna jména/přezdívky na startovním čísle účastníka Běžeckého závodu.
 • Po úspěšné registraci do příslušného Běžeckého závodu již není možné změnit příslušný Běžecký závod, kterého se má účastník zúčastnit (tedy není možné provést změnu, kdy by registrace platila pro Běžecký závod s jiným místem konání), ledaže tato Pravidla stanoví v jiném svém ustanovení pro konkrétní případ výjimku.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu vynucenou vyšší mocí či aktuálně účinnými vládními opatřeními nebo jinými závaznými rozhodnutími orgánů veřejné moci, které budou znemožňovat nebo nepřiměřeně ztěžovat uspořádání závodu. Při extrémně nepříznivém počasí pro účely konání Běžeckého závodu (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má ČO nebo Pořadatel právo posunout start Běžeckého závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v takovém případě účastníkům Běžeckého závodu nevrací.
 • V případě, že došlo ke změně termínu konání Projektu dle Části druhé Oddílu pátého těchto Pravidel, a kvůli epidemiologické situaci v České republice a souvisejícím opatřením orgánů veřejné moci nebude možné konání Projektu, jakožto běžeckých závodů otevřených široké veřejnosti, ani ve změněném termínu konání, bude Projekt pro rok 2024 zrušen a registrovaným účastníkům Projektu bude vráceno startovné snížené o částku ve výši příspěvku České olympijské nadaci, tj. startovné snížené o 20,- Kč v případě Regionálního T-Mobile Olympijského běhu a o 50,- Kč v případě Zlatého T-Mobile Olympijského běhu, pokud si účastník o vrácení startovného požádá nejpozději do 10 dnů po doručení e‑mailového oznámení ČO o zrušení Projektu pro rok 2024. V případě, že si účastník Projektu objednal i závodnické tričko, příplatek ke startovnému v ceně závodnického trička mu vrácen nebude, ale účastník Projektu si bude moci, na základě své e‑mailové žádosti zaslané ČO na adresu olympijskybeh@olympic.cz a následné domluvy s ČO, závodnické tričko buď osobně vyzvednout v sídle ČO na adrese Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, nebo si ho nechat na své náklady zaslat ze strany ČO.

 

ODDÍL PÁTÝ – MOŽNOST ZMĚNY TERMÍNU KONÁNÍ PROJEKTU Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A SOUVISEJÍCÍ ZÁLEŽITOSTI

 • V případě, že kvůli epidemiologické situaci v České republice a souvisejícím opatřením orgánů veřejné moci nebude možné konání Projektu, jakožto souboru Běžeckých závodů otevřených široké veřejnosti, v jeho stanoveném termínu konání, tj. dne 19. 6. 2024, nebo se taková nemožnost konání bude jevit jako pravděpodobná, je ČO oprávněna rozhodnout o změně termínu konání Projektu na pozdější datum konání v rámci roku 2024. ČO je oprávněna toto rozhodnutí učinit a účastníkům Projektu oznámit nejpozději do 31. 5. 2024. Účastník bere na vědomí, že podmínky opatření proti šíření onemocnění COVID-19 se mohou měnit, přičemž účastník je povinen splňovat podmínky v aktuálně účinném znění dle příslušných nařízení orgánů veřejné moci.
 •  V případě, že dojde k takové změně termínu konání Projektu dle předchozího bodu, ČO tuto změnu včas oznámí e-mailovou zprávou účastníkům Projektu, a to včetně souvisejících záležitostí ohledně konání Projektu, případných změn registrací, důležitých organizačních termínů a otázek souvisejících se startovným.
 • Pokud se v souvislosti se změnou termínu konání Projektu nebudou moct konat některé Běžecké závody zařazené do Projektu, budou o tom účastníci daných Běžeckých závodů ČO informováni e-mailovou zprávou nejpozději do 31. 5. 2024. Účastníci daných Běžeckých závodů pak budou mít možnost se ve lhůtě 10 dnů rozhodnout, jakou možnost dle následujícího bodu písm. c) zvolí. Při pozdním výběru možnosti, tj. provedení žádosti účastníka, však účastník tato práva ztrácí a zaplacené startovné účastníka připadne ČO. V případě, že si účastník Projektu objednal i závodnické tričko, příplatek ke startovnému v ceně závodnického trička mu vrácen nebude, ale účastník Projektu si bude moci, na základě své e‑mailové žádosti zaslané ČO na adresu olympijskybeh@olympic.cz a následné domluvy s ČO, závodnické tričko buď osobně vyzvednout v sídle ČO na adrese Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, nebo si ho nechat na své náklady zaslat ze strany ČO.
 • ČO dá účastníkům Projektu, kteří se registrovali jako účastníci Projektu již před oznámením změny termínu konání Projektu z 19. 6. 2024 na nový termín, formou e-mailové zprávy na výběr z následujících možností vzhledem k jejich registraci:
  • a)          převod registrace účastníka Projektu na nový termín konání Projektu v případě konání daného Běžeckého závodu ve stejné lokalitě, tj. účastník nemusí vykonat žádný úkon a jeho registrace bude automaticky platná pro účast na Běžeckém závodě ve stejné lokalitě v novém termínu,
  • b)         pokud se registrovaný účastník nechce zúčastnit Běžeckého závodu v novém termínu, ač se Běžecký závod v dané lokalitě v novém termínu konat bude, má možnost převést registraci na jinou osobu, a to na základě žádosti učiněné nejpozději ve lhůtě 10 dnů do dne e-mailového oznámení ČO účastníkovi o změně termínu konání Projektu, tj. pokud účastník požádá včas o převedení registrace na jinou osobu, dojde k převedení registrace, která bude platná pro nového účastníka pro Běžecký závod ve stejné lokalitě v novém termínu,
  • c)         pokud byl registrovanému účastníkovi Projektu zrušen příslušný Běžecký závod, na který byl registrován:
   • 1)        účastník může být přeregistrován na Běžecký závod s jiným místem konání, a to na základě své žádosti učiněné nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne e-mailového oznámení ČO účastníkovi o změně termínu konání Projektu a zrušení příslušného Běžeckého závodu, tj. pokud účastník požádá včas o úpravu registrace na jiný Běžecký závod s jiným místem konání, dojde k úpravě registrace, která bude platná pro účastníka v novém termínu Běžeckého závodu v nové lokalitě, nebo
   • 2)        účastníkovi bude vráceno startovné ve výši snížené o příspěvek na podporu České olympijské nadace, tj. snížené o 20,- Kč v případě Regionálního T-Mobile Olympijského běhu anebo snížené o 50,- Kč v Zlatého T‑Mobile Olympijského běhu, a to na základě žádosti účastníka učiněné nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne e‑mailového oznámení ČO účastníkovi o změně termínu konání Projektu a zrušení příslušného Běžeckého závodu. V případě, že si účastník Projektu objednal i závodnické tričko, příplatek ke startovnému v ceně závodnického trička mu vrácen nebude, ale účastník Projektu si bude moci, na základě své e‑mailové žádosti zaslané ČO na adresu olympijskybeh@olympic.cz a následné domluvy s ČO, závodnické tričko buď osobně vyzvednout v sídle ČO na adrese Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, nebo si ho nechat na své náklady zaslat ze strany ČO.
   • 3)        Účastník může zažádat o převedení startovného na následující ročník Projektu, a to na základě žádosti účastníka učiněné nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne e‑mailového oznámení ČO účastníkovi o změně termínu konání Projektu a zrušení příslušného Běžeckého závodu.
 • K pozdně učiněným žádostem účastníků nebude ČO přihlížet a startovné za nevyužité registrace účastníků si ponechá.

 

ČÁST TŘETÍ – ÚČAST NA ZÁVODĚ A JEHO VÝSLEDKY

 • Účastník Běžeckého závodu se musí prokázat v místě konání Běžeckého závodu e-mailem s přiřazeným startovním číslem.
 • Startovní čísla si účastníci Běžeckého závodu musí umístit předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní čísla jsou až do skončení Běžeckého závodu vlastnictvím ČO, nesmí se poškozovat, ani jakkoliv upravovat.
 • Startovní číslo a případně čip jsou nepřenosné z osoby účastníka Běžeckého závodu na jinou osobu. Porušení tohoto ustanovení vede k diskvalifikaci účastníka z Projektu.
 • Účastník Běžeckého závodu může být vyloučen z Běžeckého závodu, pokud se nebude držet pokynů ČO, Pořadatele a jimi pověřených osob, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat tato Pravidla.
 • Pitný režim pro účastníky Běžeckého závodu bude zajištěn v cíli příslušného Běžeckého závodu.
 • ČOV, ČO, ani Pořadatel konkrétního Běžeckého závodu neodpovídají za odložené věci účastníků Běžeckého závodu nebo třetích osob a jejich případnou ztrátu, odcizení nebo jakékoliv jiné poškození.
 • U Zlatých T-Mobile Olympijských běhů ČO nebo Pořadatel zajistí pro jeho účastníky úschovnu zavazadel a šatnu.
 • Na každém Běžeckém závodě jsou vyhlášeni nejlepší účastníci Běžeckého závodu na jednotlivých trasách Běžeckého závodu, a to pro každou jednotlivou trasu Běžeckého závodu tři nejlepší muži a tři nejlepší ženy (tj. 1. až 3. místo v rámci mužů na dané trase a 1. až 3. místo v rámci žen na dané trase). Ocenění dalších kategorií záleží uvážení každého daného Pořadatele.
 • Na věcné ceny pro nejlepší účastníky Běžeckého závodu dle předchozího bodu není právní nárok.
 • Výsledky Běžeckého závodu se určí podle výsledného času jednotlivých účastníků Běžeckého závodu, přičemž čas se měří pro všechny účastníky Běžeckého závodu od startovního výstřelu, a to i v případě měření času pomocí čipové časomíry. Podle tohoto času od startovního výstřelu se určí pořadí účastníků Běžeckého závodu. Ve výsledcích Běžeckého závodu může být uveden i čistý (čipový) čas účastníka Běžeckého závodu měřený až od jeho proběhnutí startem.
 • Účastníci mají možnost do 3 dnů po skončení Běžeckého závodu reklamovat svůj dosažený čas na e-mailu olympijskybeh@olympic.cz. V případě, že bude reklamace uznána ze strany ČO, nemá účastník Běžeckého závodu již nárok na věcné ceny a další ocenění, které byly na Běžeckém závodě rozdány.

ČÁST PÁTÁ – SVOLENÍ K POŘIZOVÁNÍ PODOBIZNY A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU

 • Účastí v Projektu účastník Projektu uděluje ČOV a ČO  svolení k pořizování jeho podobizny a audio/videozáznamu a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem propagace Projektu jako celku skrze prezentaci na internetu, na sociálních sítích a v dalších informačních relacích, a účastník zároveň s tím uděluje svolení k souvisejícímu zpracování uvedených osobních údajů (podobizna, audio/videozáznam). Nesouhlas s takovýmto pořizováním podobizny či audio/video záznamu či jejich šířením nebo zpracováním je možné vyjádřit kdykoliv u ČO na e-mailové adrese olympijskybeh@olympic.cz. Pořízené materiály mohou být bezplatně použity k propagaci organizátora akce a sponzorů akce, jakož i k informačním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

ČÁST ŠESTÁ – INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Za účelem zajištění účasti v Běžeckém závodě bude ČOV a ČO zpracovávat některé osobní údaje účastníka Běžeckého závodu, a to v souladu se zvláštním dokumentem s informacemi o zpracování osobních údajů účastníků Projektu.
 • Osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby.
 • V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně stížností, se lze obrátit na Pořadatele projektu.

 ČÁST SEDMÁ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • V případě jakýchkoliv nejasností ohledně výkladu těchto Pravidel rozhoduje ČO. Žádné z rozhodnutí ČO nepodléhá soudnímu ani jinému přezkumu.
 • Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 1. 2024.