SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A POUŽITÍ PODOBIZNY A AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU

Český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO: 48546607 („ČOV“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje, jakožto osobní údaje účastníka T-Mobile Olympijského běhu 2021 („TOB“) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon a obrazový/zvukový záznam v souvislosti s organizací TOB v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů[1] a zákonem,[2] a to zejména pro účely dále popsané. Tímto udělujete ČOV souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Účelem zpracování osobních údajů je propagace projektu TOB jako celku,[3] marketingové účely TOB[4]
a registrace na další ročníky TOB.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů není povinné. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat na níže uvedené e-mailové adrese. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu konání TOB i po dobu budoucích ročníků TOB, nebo do odvolání tohoto souhlasu. ČOV, jakožto správce Vašich osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam je veden na webech www.olympijskytym.cz
a www.olympijskybeh.cz. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČOV či zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas, (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost údajů, (vii) vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a o právu (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail olympijskybeh‌‌M‌‌olympic.cz.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
[2] Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění.
[3] Prezentace na internetu, na sociálních sítích a v dalších informačních relacích.
[4] Komunikace mezi ČOV a účastníkem TOB skrze zasílání informací k závodu a komerčních sdělení.